Yüksek Lisans Programları

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü bünyesinde Kamu Politikası, Yönetişim ve Sivil Toplum Kuruluşları, Yönetim Bilimleri ve Siyaset, Kurumlar ve Kriz Yönetimi programları olmak üzere dört farklı yüksek lisans programı bulunmaktadır.

Programlara başvurular Marmara Üniversitesi başvuru sisteminden yapılmakta olup başvuru şartları ve değerlendirme, başvuru takvimi, kontenjanlar, kayıt süreci ve öğrenim ücretleri ile ilgili bilgilere Sosyal Bilimler Enstitüsü web sitesinden ulaşabilirsiniz. 

 

Kamu Politikası Yüksek Lisans Programı (Tezli ve Tezsiz):

Yerelden ulusala, ulusaldan bölgesele, bölgeselden küresele her yönetim kademesinde çeşitli kamu politikalarının yönetiminde kamu otoritelerinin, özel sektörün, sivil toplumun ve uluslararası kuruluşların birbirleriyle olan etkileşimleri ve bu etkileşimlerin sonucu ortaya çıkan politikalar giderek daha fazla dikkat çekmekte ve inceleme konusu olmaktadır. Kamu politikaları, günümüz toplumlarının yönetilme biçimlerinin analizinde kullanılan en önemli araçlardan biridir ve hükümetlerin neyi, ne amaçla yaptıklarını, hangi politikaları nasıl ve neden tasarladıklarını ve bu politikaların neleri değiştirdiğini sorgular. Kamu politikası, kısaca hükümetlerin “toplulukları etkileyen kararların hazırlanması ve uygulanması” şeklinde tanımlanabilir.

Programda öğrencilere kamu politikası tasarımını yapan kurumlarda (ulusal hükümet, yerel yönetimler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, bağımsız kurullar, ajanslar vb.) rol alabilme potansiyelinin geliştirilmesi ve kamu politikasına ilişkin analizler yapabilecek birikimin kazandırılması hedeflenmektedir.

Kamu Politikası Yüksek Lisans programı hem kamu politikalarıyla ilgili akademik araştırma yapmak isteyenlere ve akademide devam etmeyi düşünenlere hem de bizzat kamu politikası yapımı, uygulaması ve oluşum surecine dahil olan kurumlarda çalışanlara yöneliktir.

Müfredat -- 2021-22 Ders Programı

Yönetişim ve Sivil Toplum Kuruluşları Yüksek Lisans Programı (Tezli ve Tezsiz):

Sivil toplum kuruluşlarının gelişmiş demokrasilerde, demokratik yönetişim ve siyasal katılımın sürdürülebilir olarak gelişmesinde çok büyük rol oynadıklarına dair örnekler bilinmektedir. Ülkemizde de STK’ların bu süreçte etkin rol almaları beklenmektedir. Ancak henüz bu yönde hizmet üretebilecek STK yapılanması ve anlayışının yerleşmediği görülmektedir. Bunun en temel sebebi olarak ülkemizde STK’ların stratejik olarak belirlenmiş hedefler doğrultusunda örgütlenemeyişini veya kurumsal olarak etkin yönetilemeyişini göstermek mümkündür. Yönetişim ve Sivil Toplum Kuruluşları yüksek lisans programı ile bu alandaki boşluğun doldurulması hedeflenmekte; STK yapılanmalarında  yönetici olarak görev alacak veya proje odaklı çalışacak destek ekiplerinin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Stratejik yönetim, özel sektörde olduğu gibi kamu sektöründe ve üçüncü sektör olarak ifade edilen STK’larda kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve kurumsal hedeflerin etkin olarak uygulanabilmesi için başvurulması zorunlu yönetsel teknik ve becerileri sunmaktadır. Nitekim Yeni Kamu Yönetimi Modeli (New Public Management Model) ile özel sektörde başarı ile uygulanan stratejik yönetim tekniklerinin kamu yönetiminde de uygulanması öngörülmüş ve bu yönde önemli başarılar elde edilmiştir.  Ancak bu yönetsel tekniklerin desteği ile STK’ların da kurumsal kapasitelerinin artırılması ve etkin yönetilebilmesi adına kayda değer adımlar henüz atılamamıştır. Yönetişim ve Sivil Toplum Kuruluşları  yüksek lisans programı ile üniversite olarak, bu alanda önemli bir sosyal sorumluluk projesinin hayata geçirilmesi düşünülmektedir.

Kamu sektöründe ve özel sektörde olduğu gibi üçüncü sektör olarak adlandırılan STK’larda mali ve idari sorunların varlığı dikkate alındığında, yönetsel birimlerin faaliyetlerini planlı bir şekilde yerine getirmeleri giderek önem kazanmaktadır. Modern dünyada ve ülkemizde son 10-15 yıldır devam eden demokratikleşme ve yerelleşme adına yapılan reformların temelinde; daha hesap verebilir, şeffaf, etkin ve verimli hizmet üretebilecek kamu idarelerinin ve STK’ların hedeflendiği açık şekilde görülmektedir. Ancak bunun nasıl gerçekleştirileceği konusunda çalışmalar henüz yeterlilik göstermemektedir.. Bu yönde, uygulamadaki en önemli sorun, stratejik yönetim becerisine sahip olan yönetici veya ekiplerin yetersizliğidir.

Demokrasinin ve demokratik teamüllerin sağlam bir şekilde yerleşmesi için hayati derece önem arz eden STK’lar ancak stratejik amaç ve hedeflerini açıkça belirleyebilir ve uygulamaya dönüştürebilirlerse başarılı olabilirler. Bu çerçevede Yönetişim ve Sivil Toplum Kuruluşları yüksek lisans programı ders müfredatı ile söz konusu ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak itina ile hazırlanmıştır. 

Müfredat -- 2021-22 Ders Programı

Siyaset, Kurumlar ve Kriz Yönetimi (Fransızca) Yüksek Lisans Programı (Tezli ve Tezsiz):

Müfredat -- 2021-22 Ders Programı 

Yönetim Bilimleri Yüksek Lisans Programı (Tezli ve Tezsiz): 

Müfredat -- 2021-22 Ders Programı

 

 


Bu sayfa Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından en son 03.06.2022 16:20:28 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM